logotyp
Login

Projekt ZŠ Kaplice 22

ZŠ Fantova získala finanční prostředky z OP Výzkum, věda a vzdělávání

Základní škola Kaplice, Fantova 446 získala v rámci Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání, výzva č. 02_16_022 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP“ finanční prostředky ve výši 1 457 996,-- Kč. Tyto prostředky budou využity na:

  • Školního speciálního pedagoga – personální podpora ZŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin - Čtenářská gramotnost
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin - Matematická gramotnost
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin - Čtenářská gramotnost
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projekt je zaměřen na společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. 

Projekt ZŠ Kaplice 22

Název projektu: ZŠ Kaplice 22

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007586

Zahájení realizace projektu: 01. 09. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 08. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 1 457 996,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ a extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

 

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního speciálního pedagoga, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou a matematickou gramotnost, extrakurikulární rozvojové aktivity jako je čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

 

Nastavené šablony:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga základní škole, která začleňuje do kolektivu minimálně tři děti s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory / se speciálními vzdělávacími potřebami.

                       

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti.

 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.

 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení žáků.

 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).

 

Fantovka opět v projektu financovaném z ESF a státního rozpočtu ČR

Fantovka opět v projektu financovaném z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky

ZŠ Fantova se podařilo získat 1457 996 Kč z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na profesní rozvoj učitelů a společné vzdělávání žáků. Od začátku školního roku tak zde působí speciální pedagožka, která pracuje s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence sociálně patologických jevů a třídními učiteli pomáhá řešit řadu výchovných i vzdělávacích problémů, spolupracuje se střediskem výchovné péče a pedagogicko-psychologickou poradnou. Mohou se na ni obrátit nejen žáci a učitelé, ale i rodiče. V mnohém supluje roli školního psychologa, kterého řada škol dlouhodobě postrádá.

V odpoledních hodinách se paní učitelky věnují žákům, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, a to v matematice a českém, anglickém nebo německém jazyce. Výhodou jsou méně početné skupiny, v nichž je možné uplatnit individuální přístup dle potřeb jednotlivých žáků.

Díky získaným finančním prostředkům probíhají ve škole tzv. kluby zábavné logiky a deskových her. Děti v nich mají možnost poznat nové hry a zábavnou formou si procvičit třeba slovní zásobu, logické uvažování, vyjadřování či různé herní strategie. Nejvíce nás těší, že mnozí žáci zjistili, že hrát si a bavit se lze i bez počítačů.

Kromě deskových her mohou děti navštěvovat i čtenářské kluby, které organizují paní vychovatelky a asistentky. Děti si užívají nejen společné čtení příběhů, ale i jejich domýšlení, dramatizace, ilustrace a jiné aktivity, které je nejen baví, ale vedou i k dobrému osvojení čtenářských kompetencí.

Učitelé zas mají možnost seznámit se s novými efektními vyučovacími metodami v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti, čeká je totiž cyklus seminářů, které budou probíhat pod vedením zkušených lektorů přímo na naší škole.

Všichni zúčastnění, ať už pedagogové či žáci, aktivity v projektu chválí.

Rozvíjíme čtenářství

Rozvíjíme čtenářství

ZŠ Fantova se dlouhodobě snaží rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků, neboť z mezinárodních šetření vyplývá, že se čeští žáci v čtenářství nacházejí mírně pod průměrem. Víme, že právě úroveň čtenářství, práce s textem a porozumění textu významně ovlivňuje celkovou úspěšnost žáků ve všech předmětech. Díky projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání financovanému z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky získala naše škola prostředky na podporu čtenářství. Učitelé se od srpna pravidelně jednou měsíčně setkávali v kurzu rozvíjení čtenářské gramotnosti, kde se pod vedením zkušených lektorek B. Jochové a K. Sládkové seznámili s různými metodami a postupy. Jednotlivé lekce byly založeny na tzv. prožitkovém učení, účastníci si vše sami vyzkoušeli a prožili v ukázkových hodinách. Důležitou součástí kurzu bylo i setkávání s kolegy z dalších škol, kteří se do kurzu organizovaného naší školou zapojili.  Ukázalo se, že metody nabízené v rámci seminářů mohou využít všichni učitelé napříč předměty, včetně výuky cizích jazyků. V rámci projektu navštěvovaly děti z Fantovky čtenářské kluby, které pro ně organizovaly paní vychovatelky a asistentky pedagoga. Díky získaným finančním prostředkům přibyly do školního fondu knihy v hodnotě 101 578 Kč, řadu z nich našly děti v prosinci pod stromečkem. Pevně věříme, že si děti i v době prudkého rozvoje informačních technologií najdou cestu ke knihám.

Fotografie z čtenářských klubů, klubů deskových her a doučování

Fotografie ze školení

DŮLEŽITÉ

Školní program

obrázek

Škola Online

obrázek

Reservando

obrázek

Školní časopis

(function(id, uid){ var js = document.createElement('script'); js.id = id; js.className = uid; js.src = 'https://www.schoolpressclub.com/plugin/spc-plugin.js'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(js); }('spcplugin','UID134870373'));

Virtuální prohlídka

obrázek
Prohlédněte si naši školu

Úřední deska

obrázek

Finančně gramotná škola

obrázek
 http://www.geukaplice.cz/
Rychlý kontakt
Základní škola Kaplice,
Fantova 446
Gen. Fanty 446
382 41 Kaplice
Telefon: 380 312 511
Mobil: 777 490 297
Školní jídelna: 380 312 179
Školní družina: 702 639 906
Email: fantovka@fantovka.cz
ID datové schránky: 32tmnd7
Základní škola Fantova, Kaplice

Created by © 2018 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy